2022-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Yerleşenlerin Kayıt İşlemleri

2022-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, “KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ” hazırlayarak yerleşmiş olduğu İlgili Fakülteye 09-14 Eylül 2022 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden  08-12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar da 19 Eylül 2022 tarihine kadar “KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ” yerleşmiş olduğu İlgili Fakülteye teslim etmelidir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
 


KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ 

1- 2022 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2- Mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-devletten alınan mezuniyet belgesi de geçerli olacaktır.)

3- Adayın mezun olduğu önlisans programına ait Not Döküm Belgesi (Transkript) (aslı veya onaylı sureti) 

4- Adayın mezun olduğu önlisans programına ait ders içerikleri

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

c) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavlarının günü, şekli ve saati daha sonra http://ydy.ikcu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavlarının günü, şekli ve saati daha sonra http://iif.ikcu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

 

Ders Kaydı İşlemleri:

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler derse kayıt / kayıt yenileme işlemleri için yerleştikleri Fakülteye müracaat etmelidir.


ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.


NOT: 2022  yılı  Dikey  Geçiş  Sınavı  kayıt  tarihleri  arasında  yükseköğretim  kurumlarından  mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2022 DGS'de  kayıt  hakkı  kazandıkları  lisans  programlarına  kayıt  yaptırabilmeleri  03/08/2022  tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Menüyü Kapat